UP 24 - urbanistický atelier

Územní plánování
Urbanismus
Regionální rozvoj

Příklady našich prací

Územní plány

 • územní plány několik desítek měst a obcí, především ve Středočeském kraji (mj. Borek, Čečelice, Červené Pečky, Davle, Dobrovice, Dřísy, Hostín, Hradištko, Horní Slivno, Kly, Kosořice, Křečhoř, Křivoklát, Lipec, Lipník, Louňovice pod Blaníkem, Malý Újezd, Mezno, Mšeno, Nebovidy, Nedomice, Obruby, Rudná, Semčice, Statenice, Sukorady, Tuhaň, Úhonice, Úžice, Velký Borek, Vinařice, Všenory, Vysoká, Zábrodí, Zálezlice, Zbečno, Žďár)
 • Územní plán Ústí nad Orlicí (2017)
  příklad výkresu /pdf, 15MB/
 • Územní plán Nejdku (2017) (2017)
 • Územní plán města Kralupy nad Vltavou (2017, spoluautor Ing. arch. Marek Bečka)
 • Územní plán města Loket (2006)
 • Územní plán města Český Krumlov (2005, spoluautor Ing. arch. Pavel Koubek)
Územní plán - koordinační výkres
Územní plán - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Regulační plány a územní studie

 • Vysoká - Strážnice – regulační plán pro lokalitu výstavby rodinných domů (2014)
 • Nosálov – regulační plán vesnické památkové rezervace (2014)
 • Dobřichovice - regulační plán lokality Dlouhý Díl (2009)
  příklad výkresu /pdf, 2.4MB/
 • Kralupy nad Vltavou – územní studie ploch pro obytnou výstavbu (2008)
 • Loket - studie centra města: koncepce veřejných prostranství, koncepce dopravy v centru města, hmotové regulace (2007) příklad části textu /pdf, 44MB/
 • lokality pro výstavbu rodinných domů ve Středočeském kraji – řada územních studií
Regulační plán - hlavní výkres

Zásady územního rozvoje krajů a Územní plány velkých územních celků

 • Zásady územního rozvoje Středočeského kraje - 1. aktualizace (2015)
 • Zásady územního rozvoje Středočeského kraje - 2. aktualizace včetně úplného znění (2018)
 • Zásady územního rozvoje Středočeského kraje - 2. aktualizace (2018) příklad výkresu /pdf, 29MB/
 • Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (2007, spolupráce s Ing.arch. Pavlem Koubkem)
 • Návrh ÚP VÚC Rakovnicko (2006, spoluautor Ing.arch. Pavel Koubek)
 • Návrh ÚP VÚC Pražského regionu – spolupráce pro atelier AURS (2006)
 • Koncept ÚP VÚC Mladoboleslavsko (2002, spoluautor Ing.arch. Pavel Koubek, Ing. Karel Maria Nettwall)
 • prognóza VÚC okresu Mělník (aktualizace 2001, spoluautor Ing.arch. Pavel Koubek, Ing. Karel Maria Nettwall)
Zásady územního rozvoje - plochy a koridory nadmístního významu
Zásady územního rozvoje - územní systém ekologické stability

Územně analytické podklady a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

 • Vyhodnocení vlivu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj (2011, spolupráce s firmou T – plan) příklad výkresu /pdf, 15.5MB/
 • Rozbor udržitelného rozvoje Středočeského kraje (2010, 2013, 2015, 2017)
Územně analytické podklady - Rozbor udržitelného rozvoje území

Regionální studie

 • Územní studie Střela, objednatel Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje (2008)
 • Urbanistická studie západní části Sokolovské pánve, objednatel Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje (2006)
Regionální studie

Programy, projekty a studie ve vazbě na krajinu, zeleň, rekreaci a cestovní ruch

 • Územní studie Jezero Most pro Aquatest, s.r.o. a Magistrát města Most (2011)
 • Regionální výcvikové, sportovní a rekreační centrum Integrované záchranné služby Karlovarského kraje – Svatava – studie (2007)
 • Svatava – Jelení vrch – urbanistická studie obnovy krajiny po ukončení těžby hnědého uhlí (2006)
 • Sokolovsko – Jezero Medard – urbanistická studie obnovy krajiny po ukončení těžby hnědého uhlí (2006)
  příklad výkresu /png, 3.0MB/
 • Modelový návrh zeleného prstence pro město Mělník (2004)
 • Programy rozvoje cestovního ruchu pro mikroregion Vltava a pro oblast Kralupska (2001, 2002)
Územní studie
Urbanistická studie obnovy krajiny po ukončení těžby hnědého uhlí

Dopravně urbanistické studie

 • Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště, pro Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor regionálního rozvoje (2009)
 • Prověření trasy silnice II/107 v okolí obce Kamenice a Petříkov – dopravně urbanistická studie, pro Krajský úřad Středočeského kraje (2007)
 • Prověření tras silnic II/114 a II/117 v úseku Hořovice a Tlustice – dopravně urbanistická studie, pro Krajský úřad Středočeského kraje (2007)
 • Přeložka silnice I/16 – dopravně urbanistická studie, pro město Mělník a další dotčené obce (2006)
Dopravně urbanistická studie - prověření trasy silnice
Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice

Zapojení veřejnosti

 • Participace veřejnosti v rámci přípravy Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště
 • Participace veřejnosti a úzká spolupráce s Místní akční skupinou v rámci přípravy Územní studie Střela
Participace veřejnosti

Odborná činnost

 • Zpracování Standardů výkonů pro územní plány (pro ČKA 2011)
 • MINIS - Metodika zpracování digitálních územních plánů pro kraje Pardubický, Královéhradecký, Středočeský, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj a Karlovarský kraj (2006-2018, spolupráce s firmou Hydrosoft Veleslavín)
  aktuální verze MINISu
 • modelové řešení územního plánu obce v souladu s novým zněním stavebního zákona (2007, objednatel MMR)
 • konzultace při přípravě nového stavebního zákona (2000 – 2006)
 • lektorování na postgraduálním kursu GIS na FA ČVUT (2004 – 2009)
 • lektorování na kursech odborné způsobilosti na úseku územního plánování při FA ČVUT (2003 - 2013)
 • přednášky kurzu celoživotního vzdělávání o krajinném rázu na FS ČVUT (od 2013)
MINIS - Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS